Basisaantekening

De Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) wordt uitgegeven door het Nederlands Instituut van Psychologen. Deze aantekening brengt tot uitdrukking dat aan het basisniveau van algemene psychodiagnostiek wordt voldaan. Daarmee heeft deze regeling een beperkte betekenis, omdat in postdoctorale opleidingen dan wel in specifieke cursussen verder moet worden gebouwd aan de theoretische en praktische vorming van de veldgerichte psychodiagnostiek. De kracht van de regeling is de bevordering van het onderwijzen van psychodiagnostiek aan de universiteiten volgens een algemeen geaccepteerd kader en dat door deskundigen in de verschillende werkvelden doelmatiger kan worden gecommuniceerd over de wederzijdse ervaringen.

Het NIP heeft de uitgifte van de BAPD gedelegeerd aan de opleidingen Psychologie. Hieronder staat wat je moet doen om als neuropsychologie-student de aantekening in je bezit te krijgen.

Je kunt de BAPD pas aanvragen nadat je bent afgestudeerd (binnen 6 maanden na afstuderen). Om in aanmerking te komen voor deze NIP-aantekening, moet je aan een aantal eisen voldoen. Deze eisen betreffen kennis (cursussen) en kunde (opgedaan in de diagnostiekstage).

Kennis:

 • Studiepad masteropleiding neuropsychologie
 • Cursus (Klinische) Neuropsychologie
 • Cursus Neuropsychologische Diagnostiek
 • Cursus Psychopathologie II

Kunde:

 • Diagnostiekstage neuropsychologie van tenminste 520 uur
 • Ingeleverde casuïstiek:

Er moeten 3 casussen ingeleverd worden, aan de hand van het stramien Richtlijnen voor gevalbeschrijvingen NIP. De casuïstiek moet gevarieerd zijn, zowel in problematiek/vraagstelling, als in gebruikte onderzoeksmethodiek. De richtlijnen voor de casuïstiek zijn hier te vinden:   BAPD-reglement-herzien-1okt2020

Bij de ingeleverde casuïstiek is het van primair belang dat de genomen overwegingen en de onderbouwingen worden opgeschreven. Denk aan de volgende punten. Wat zijn je hypotheses op basis van je literatuurkennis van het ziektebeeld? Waarom gebruik je de genoemde tests bij deze casus? Wat betekenen je resultaten? Waarom kom je tot de conclusie zoals je die hebt opgeschreven? Baseer je conclusie op je hypothesen en gevonden onderzoeksresultaten, observatiegegevens, etc. Er dient dus duidelijk gemaakt te worden welke veronderstellingen met welke (test)resultaten bevestigd of ontkend worden.

Het moge duidelijk zijn dat het dus niet de bedoeling is om alleen 3 rapportages in te leveren, zoals die op het stageadres worden gebruikt. Daarin zet men namelijk lang niet altijd de overwegingen die men in het hoofd maakt. En deze overwegingen zijn nu juist primair van belang om de BAPD te kunnen behalen.

Praktisch gezien lever je het volgende in, digitaal bij de secretaris BAPD van de afdeling;

Josje Kal, masterneuropsychologie_BAPD@uu.nl.;

 • Kopie van masterbul of bewijs van afstuderen
 • Gewaarmerkte cijferlijst met alle gevolgde cursussen uit Bachelor en Master
 • Stageverslag waaruit blijkt dat je aan de stage-uren hebt voldaan (mag hetzelfde verslag zijn als je indient bij je stagedocent, zorg er dan voor dat dat na becijfering wordt doorgespeeld!)
 • Casuïstiek zoals omschreven
 • Je naam, studentnummer, geboortedatum, mailadres en huidig woonadres
 • Als je aan een andere universiteit je bachelor gehaald hebt, dien je bij de NIP-contactpersoon van die  universiteit op te vragen dat je aan de theoretische eisen voldoet. Zie https://www.psynip.nl/wp-content/uploads/2016/11/BAPD-contactpersonen-info-website.pdf voor de lijst met contactpersonen en de in te vullen checklist. De checklist moet worden bijgevoegd bij je aanvraag. Wanneer je je bachelor aan de Universiteit Utrecht behaald hebt, hoeft dit niet.

Zie ook: Aanvraagformulier Basisaantekening Psychodiagnostiek NIP april 2016

De casussen moeten in een docx. bestand worden opgestuurd zodat wij eventueel feedback kunnen geven in het bestand. De overige documenten mogen als PDF worden ingeleverd.

De secretaris bepaalt of je voldoet aan de gestelde eisen en bericht je daarover. Indien je aan de eisen voldoet, krijg je de aantekening zo snel mogelijk thuis gestuurd. Let op: Wanneer je de BAPD aan wilt vragen terwijl je al meer dan 6 maanden bent afgestudeerd, dien je zelf contact met het NIP op te nemen. Bedenk wel dat je eventuele supervisiekosten zelf moet betalen en geen beroep meer kunt doen op de docenten van de opleiding!

Voor overige vragen kan je contact opnemen met masterneuropsychologie_BAPD@uu.nl.

Regeling Addendum Neuropsychologie

Het stageverslag is uitgebreid met enkele hoofdstukken welke voorheen apart in het addendum besproken werden. Wanneer de richtlijnen voor het schrijven van het stageverslag (zie stagenota) exact opgevolgd worden en er voldoende aandacht besteed wordt aan alle hoofdstukken kan men het schrijven van een addendum achterwege laten.

 

Comments are closed.